เที่ยวท้องถิ่นบุกเมืองคอน งานปล่อยของ ‘พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ งัดของดีจากชุมชนระรานตา

0
2565
เที่ยวท้องถิ่น

พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจเที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่นบุกงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


เที่ยวท้องถิ่น
พ่อทัพเมืองคอนนำทีพ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

เที่ยวท้องถิ่น

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต ให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมการตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและการใช้แนวคิดประชารัฐมาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมผลักดันผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ OTOP โดยยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ 

เที่ยวท้องถิ่นเที่ยวท้องถิ่น

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและประสบภาวะภัยแล้งด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ขยายช่องทางการตลาดลดรายจ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

เที่ยวท้องถิ่น

กิจกรรมในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลายการประกวดพืชผลทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาถูกเพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น

การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการจากกระทรวงต่างโดยการจัดกิจกรรมที่เป็นงานในภารกิจของกระทรวงที่มีส่วนช่วยเหลือประชาชนในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสรวมทั้งงานอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงจัดกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามภารกิจของแต่ละองค์กรรวมถึงการจัดโซนสร้างสรรค์และนันทนาการ

เที่ยวท้องถิ่น

มีเวทีการแสดง 2 เวที คือ เวทีกลาง จัดให้มีการแสดงของดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสียงมาแสดงทุกคืน และมีการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงและอื่น ๆ ด้วย ในส่วนของเวทีที่ 2 คือเวทีของชุมชนเทศบาล จัดให้มีการแสดงของสมาชิกแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การประกวด การแข่งขัน ในลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะจ้าา

ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอขอบคุณการเดินทางดีๆที่มาจากท่านพี่สุเทพ เกื้อสังข์ รอง ผอ.อพท. ,พี่มิงค์ อพท.,พี่เก๋วิถีคีรีทัวร์

อ่านต่อเรื่องราวเที่ยว ดีๆ ที่นี่ เที่ยวท้องถิ่น