เที่ยวท้องถิ่นชมความงามวัดกำแพงแลงศิลปะสมัยขอมโบราณ

0
2340
เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

เที่ยวท้องถิ่น ชมความงามวัดกำแพงแลงศิลปะสมัยขอมโบราณ โดยปราสาทวัดกำแพงแลงนั้นเป็นศาสนสถานทางพระพุทธศานา สร้างแบบศิลปะเขมรคือก่อด้วยศิลาแลงมากมาย รวมทั้งมีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบอันเป็นที่มาของชื่อวัดกำแพงแลง

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้ความเชื่อศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน อันมีหลักฐานคือพระโพธิสัตว์โลเกศวรเปล่งรัศมี พระโพธิสัตว์โลเกศวรสี่กร พระวัชรสัตว์นาคปรก หัวสะพานรูปครุฑยุดนาค

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

เล่าให้ชาวเที่ยวท้องถิ่นวัดกำแพงแลงเป็นที่ตั้งของศาสนสถานเก่าแก่สมัยขอมโบราณ ซึ่งก็คือปราสาทวัดกำแพงแลง ตามหลักฐานแล้วสามารถระบุยุคสมัยของการสร้างปราสาทแห่งนี้ได้ว่าอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 .. 1734 ซึ่งเป็นปีที่ปรากฎอยู่ในจารึกปราสาทพระขรรค์ (เมืองกัมพูชา) และปรากฎชื่อเมืองว่า ศรีชัยวัชรปุระ ซึ่งปราสาทวัดกำแพงแลงแห่งนี้ถือเป็นศิลปกรรมแบบบายน อย่างแท้จริง

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

ปราสาทวัดกำแพงแลงนั้นเป็นศาสนสถานทางพระพุทธศานา ซึ่งแตกต่างจากศาสนสถานสมัยขอมโบราณแห่งอื่นๆในเมืองพระนครของกัมพูชาที่เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ (ยกเว้นศาสนสถานสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ)

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

เหตุที่ปราสาทแห่งนี้เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธก็เพราะว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอมโบราณสมัยนั้น ท่านนับถือพระพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ปราสาทวัดกำแพงแลงแห่งนี้จึงสร้างถวายแด่พระพุทธรูปปางนาคปรกหรือ พระพุทธชัยมหานาท ปราสาทด้านทิศใต้สร้างถวายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปราสาททิศเหนือสร้างถวายแด่พระนางปรัชญาปารมิตาเที่ยวท้องถิ่น lifealocal

แสดงให้เห็นว่าขอมได้แผ่อิทธิพลมาถึงประเทศไทยด้วย ที่ตั้ง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี (ททท. เพชรบุรี )
สอบถามเพิ่มเติม 032-471005-6

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

และ บริษัท น่านฟ้า แอร์เซอร์วิส จำกัด โดย Silver stone team 2020

เที่ยวท้องถิ่น