เที่ยวท้องถิ่นทำบุญวันเข้าพรรษาถวายเทียนวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

0
1545
เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

เที่ยวท้องถิ่นทำบุญวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษาวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นิกายเถรวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน และประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

อิมสฺมิ˚ อาวาเส อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปม

การเริ่มต้นจำวัดเข้าพรรษา พระสงฆ์สามเณร จะกล่าวคำอธิษฐานพร้อมกัน..

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

ชาวเที่ยวท้องถิ่นมารู้จัก..

วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความโดดเด่นที่พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือพระนอนที่สร้างด้วยอิฐตลอดทั้งองค์ ลงรักปิดทองสวยงาม องค์พระในท่า “สีหไสยา” นี้มีขนาดยาวถึง 43 เมตร เดิมประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งมี พระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 400 กว่าปีนั้น ก่ออิฐถือปูน ยาว 43 เมตร ความสูงจากพระเศียรถึงฐานบรรทม 15 เมตร จัดเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย

ในอุโบสถ วัดพระพุทธไสยาสน์ มีองค์ พระนอน เป็นองค์ประธาน เป็นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันอังคาร โดนพระเศียรขององค์พระชี้ไปทางทิศใต้ ซึ่งภายในองค์พระนอน ประกอบด้วยห้องถ้ำจำนวน 11 ห้อง นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นจำนวนมากภายในถ้ำ

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

พระแห่งโชคลาภ หน้าพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนยังประดิษฐานพระพุทธรูปอีกหลายองค์ ได้แก่พระสังกัจจายน์ พระสิวลี ซึ่งถือว่าเป็นพระแห่งโชคลาภ

วิหารพระพุทธฉาย หลังจากออกจากวิหารพระนอนแล้วเดินตรงมาด้านหน้าอีกหน่อยจะเห็นวิหารหลังหนึ่งขนาดเล็กๆ รูปร่างแปลกๆ ดูท่าทางมีอายุค่อนข้างเก่าแก่มากทีเดียว วิหารหลังนี้ด้านในมีผนังด้านหนึ่งเขียนภาพพระพุทธฉายจำลองขนาดสูงใหญ่

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี (ททท. เพชรบุรี ) #tatphet สอบถามเพิ่มเติม 032-471005-6

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

และ บริษัท น่านฟ้า แอร์เซอร์วิส จำกัด โดย Silver stone team 2020

เที่ยวท้องถิ่น