มาเรียนออนไลน์ฟรีกันชาวเที่ยวท้องถิ่นกับคอร์สเรียนดีๆ เรียนฟรี !!!! เกี่ยวกับสายงานท่องเที่ยว งานบริการ และอุตสาหกรรมการบินมาฝาก เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับคนที่ต้องการต่อยอดทำงานสายนี้ หรือต้องการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง วันนี้รวมมาให้แล้ว 10 คอร์ส งานนี้ #เรียนฟรี แถมมีใบประกาศให้อีกเช่นเคยครับ

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

? ท่องเที่ยวชุมชน | Community tour
– เทคนิคสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรับกระแส New Normal โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชน
– สอนโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น lifealocal

? การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ | Special Interest Tourism
– เรียนรู้เทคนิคการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์กับพฤติกรรมลูกค้ามากที่สุด เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เหมาะกับผู้ที่จัดทำโปรแกรมทัวร์, งานไกด์)
– สอนโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 | Tourism and Hospitality Management 4.0
– เรียนหลักการของการทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม ทั้งกลยุทธ์การทำธุรกิจ, การเข้าถึงงานบริการ, การทำการตลาด เป็นต้น
– สอนโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
? สมัครเรียนได้ ที่นี่ 

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว | Cultural Management for Tourism
– กระบวนการนำวัฒนธรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางฝั่งนักท่องเที่ยวและฝั่งเจ้าบ้าน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงการจัดการ
– สอนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | Creative Tourism Route Development
– คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงานเป็นมัคคุเทศก์ ไกด์ หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยว ในคอร์สจะได้เรียนเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมหรือเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้ตรงกับพฤติกรรรมของนักท่องเที่ยวในยุคใหม่
– สอนโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)
– คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในบริบทของการท่องเที่ยว ทั้งการติดต่อ ซื้อขาย การบริการ เป็นต้น
– สอนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication
– เรียนรู้ประโยคสนทนภาภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ต่อยอดในการทำงานสายอาชีพต่างๆ ได้
– สอนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? การบริการที่เป็นเลิศ | The excellent service
– เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศกับลักษณะงานบริการประเภทต่างๆ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ
– สอนโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? การบริการอาหารและเครื่องดื่ม | Food and Beverage Service
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งประเภทและรูปแบบ การดำเนินงาน ทักษะการปฏิบัติงาน เหมาะกับคนที่สนใจทำงานสายโรงแรมและธุรกิจบริการ
– สอนโดย มหาวิทยลัยสวนดุสิต
? สมัครเรียนได้ ที่นี่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal? อุตสาหกรรมการบิน | Aviation Industry
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน หลักการบินเบื้องต้น ท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของไทยและของโลก และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในสายงาน
– สอนโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
? สมัครเรียนได้ ที่นี่
? ศึกษาวิธีการสมัครแต่ละคอร์สได้ ที่นี่ 

ขอขอบคุณคอร์สดีๆ จาก Thai MOOC…

เที่ยวท้องถิ่น