มีหมู่บ้านตามชนบทของประเทศไทยอยู่มากมายที่สวยงามและโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ทำให้ต้องไปแล้วไปอีกและเป็นเป้าหมายยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลกเพื่อโปรโมทหมู่บ้านชนบทน่าเที่ยว

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เป็นครั้งแรกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่ทำงานด้านชุมชนกว่า 40 องค์กร จัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท  เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานพึ่งพาตนเองได้ ขณะนี้มีชุมชน 25 แห่งที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวต เพื่อให้ได้ผลตัดสินที่เป็นเอกฉันท์ครบทุกมิติ

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทและหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จะทำให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ถือเป็นรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชนอย่างแท้จริง และเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนานาชาติ  นำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับผู้ชนะจากการประกวดนอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้ว ยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดขยายผลทางการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ  รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb เป็นต้น

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท 

1.สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience) 

2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)  

3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์(Best Homestay) 

4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism) 

5.สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

1.หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง 

2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

3.หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

4.หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย 

5. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

ททท.จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท วันที่  27 .. 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day ขณะที่รางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัลปลายปีนี้ หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทมีทั้งใกล้กรุง บรรยากาศสบายๆ ไปกลับง่าย จนถึงเสน่ห์ชนบทไทยกระจายตามภูมิภาค 

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  แม่งานใหญ่ กล่าวว่า หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทจัดประกวดในสาขาเด่นๆส่งเสริมการเที่ยวท้องถิ่น อย่างหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนนั้นสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว  มีหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่ภาคเหนือพัฒนาผ้าพื้นเมืองเป็นสินค้าแฟชั่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว  ส่วนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่นิยมอยู่แล้ว เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  อีกสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร ชุมชนมีการบริหารจัดการและรูปแบบกิจกรรมโดดเด่น ส่วนหมู่บ้านโฮมสเตย์เป็นผลจาก ทททมีนโยบายหนุนโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์  เสริมความเข้มแข็งชุมชน สาขาสุดท้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหัวใจของความยั่งยืน ยิ่งขณะนี้เผชิญสถานการณ์โควิด-19 หมู่บ้านท่องเที่ยวต้องมีการจัดการตามมาตรฐานควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมพร้อมปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ ทททนำมาปัดฝุ่นทำการตลาดอีกครั้ง ถือเป็นการท่องเที่ยวฐานรากจริงๆ มีความเป็นปัจเจก บ้านมี 4 ห้องนอน ก็สามารถดำเนินการได้ ก่อนจะพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ทำโฮมสเตย์      การผลักดันเวทีประกวดนี้เพราะต้องการปลูกฝังการท่องเที่ยว เพราะสิ่งนี้อยู่ในดีเอ็นเอของคนไทย มีใจบริการอยู่แล้ว  รวมถึงความดิบของหมู่บ้านชนบทสร้างความประทับใจ ซึ่ง 25 หมู่บ้าน ท่องเที่ยวชนบทคัดเลือกจาก 400 ชุมชน  ล้วนมีศักยภาพ ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง และหน่วยงานรัฐ เอกชน ทำงานเพิ่มทักษะให้กับหมู่บ้านแล้ว  คณะกรรมการจะตรวจประเมินจริงลงไปให้คะแนน 70%  ด้านการจัดการ ความยั่งยืน และเพิ่มมิติสาธารณสุข อีก 30% เป็นคะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับและส่งเสริมการขายบนความยั่งยืน  “ ฐาปนีย์ กล่าวทิ้งท้ายจะยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เที่ยวท้องถิ่น