เที่ยวท้องถิ่นสายบุญเพื่อการศึกษาพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนบ้านผาแดง เชียงใหม่

0
3599
เที่ยวท้องถิ่น life a local

เที่ยวท้องถิ่นอีกมุมหนึ่งของหัวเมืองล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใครๆก็นึกถึงแต่ความยิ่งใหญ่ศรีวิไลของเมืองนี้ กลุ่มเพื่อนเพื่อการศึกษาพื้นที่ห่างไกล ต้องการได้รับความช่วยเหลือในหลายๆด้านให้ทางโรงเรียนบ้านผาแดง

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ทางกลุ่มฯ ได้รับการประสานจากทางโรงเรียนบ้านผาแดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่าน ผอ.เกียรติพงศ์ อุ่นใจ

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ด้วยโรงเรียนบ้านผาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีหมู่บ้านในเขตบริการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านผาแดงและหมู่บ้านป่าเกี๊ยะ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งสิ้น 87 คน สภาพโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีความหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว สถานภาพของผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 80 มีอาชีพรับจ้าง และมีฐานะยากจน จากสภาพปัจจุบันปัญหา โรงเรียนยังมีความขาดแคลนในเรื่องสาธารณูปโภคจำเป็นพื้นฐาน เช่น
– อุปกรณ์เครื่องครัว
– เครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน
– สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
– วัสดุในการสร้างหลังคาบริเวณสนามเด็กเล่น
– ตาข่ายกั้นแนวระหว่างสนามกับอาคารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
– เครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่นักเรียน
– อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ทางโรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังทางกลุ่มฯ ตามที่โรงเรียนเห็นว่ามีความขาดแคลน เนื่องจากงบประมาณจากทางภาครัฐไม่เพียงพอ และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสูง

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ไปถึงท่านผู้ใหญ่ใจดี พี่ๆน้องๆทุกท่าน ทีมีความประสงค์อยากร่วมสนับสนุนงบประมาณ หรือสิ่งของตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยเหลือให้น้องๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะครูที่ทำงานในพื้นที่ได้มีกำลังใจในการทำการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ทางกลุ่มจะออกเดินทางไปมอบงบประมาณ และสิ่งของต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 และจะนำเข้ามอบอย่างเป็นทางการที่โรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการสนับสนุนดังกล่าวได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. ติดต่อทางเพจ กลุ่มเพื่อน เพื่อการศึกษาพื้นที่ห่างไกล อินบ๊อคข้อความได้โดยตรง
2. ติดต่อทางผู้ประสานงานกลุ่ม โดยเบอร์
081-9387023 คุณครูสุรพล
089-1647764​ คุณครูณฐพรรษ
086-5450601 คุณจินดา
090-2619787 คุณณัฐวุฒิ
098-3063723 คุณชาญชัย
097-9623505 คุณเกียรติศักดิ์

เที่ยวท้องถิ่น life a local

ทางกลุ่มฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากชาวเที่ยวท้องถิ่นเหมือนเช่นเคย และขอขอบพระคุณทุกๆท่านล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ ขอบพระคุณครับ

เที่ยวท้องถิ่น life a local