เที่ยวท้องถิ่นตามมาดูแหล่งผลิตแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

0
3037
เที่ยวท้องถิ่น

ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  

สืบสานภูมิปัญญา

 นำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง          

หลีกเลี่ยงสารเคมี

เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดี   

มุ่งเน้นคืนสู่สังคม

เที่ยวท้องถิ่น

เที่ยวท้องถิ่น บุกแหล่งผลิตแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพและครบวงจร การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนชีววิถีแห่งนี้ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนในการซื้อน้ำยาต่างๆประเภทซักล้าง ตลอดจนแชมพู สบู่ ฯลฯ เที่ยวท้องถิ่น

โดยนำสมุนไพร ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และนำผลกำไรกลับมาพัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ และเป็นศูนย์เรียนรู้ฯให้แก่ชุมชนอื่นๆ

เที่ยวท้องถิ่น

ในชีวิตประจำวันของเรา ต้องเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทซักล้าง ทำความสะอาด นับตั้งแต่ใช้กับร่างกายไปจนถึงซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดบ้าน ล้างรถ  ล้างจานฯลฯ  เช่น สบู่  แชมพู  น้ำยาถูพื้น  ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ล้างรถ ซึ่งล้วนมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบหลัก  ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ทุ่มเทโฆษณา และจำหน่ายในราคาสูง สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือผลิตภัณฑ์ประเภทซักล้าง เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ ถ้าหากเราสามารถผลิตเองได้โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม 

เที่ยวท้องถิ่น

ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่  นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์  และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด  ผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกจากจะปลอดภัยต่อผู้ใช้  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว  ยังช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างโอกาสมีรายได้สู่ชุมชน ด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP นับว่าเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาคนไทย ให้พึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เที่ยวท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลา 13  ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชีววิถี โดยการนำเอาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบหมี่  และด้วยเจตนารมณ์ แนวคิด และหลักการบริหารของวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นธุรกิจของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ผลประโยชน์จึงเกิดขึ้นกับชุมชน

ความเป็นมาและการก่อเกิดวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

กลุ่มชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มีเจตนารมณ์ในการลดรายจ่าย   และลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน ประเภทผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน  น้ำยาล้างห้องน้ำ  และเคมีภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้เริ่มต้นรวมกลุ่มกันทำน้ำยาเอนกประสงค์ชีวภาพ เพื่อใช้ล้างจาน ซักเสื้อผ้า ทำความสะอาดห้องน้ำ ล้างรถ และอื่นๆ เมื่อเดือนธันวาคม 2550 

เที่ยวท้องถิ่น

โดยได้ระดมทุนจากสมาชิกซึ่งมีจำนวน 79 คน ได้เงินทุนจำนวน 59,900 บาท เพื่อขยายการดำเนินงานมาสู่การผลิตแชมพู และสบู่  โดยนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม ขมิ้นชัน มาเป็นวัตถุดิบ ผสมผสานกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 

เที่ยวท้องถิ่น

โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและควบคุมคุณภาพการผลิต จากสถานีอนามัยตำบลน้ำเกี๋ยน  และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการปลูก  และพัฒนาพันธุ์สมุนไพร จากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำเกี๋ยน     พัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพ ผู้ที่ใช้แล้วเกิดการบอกต่อ ปากต่อปาก ทำให้กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  นำรายได้มาสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ และยังเสริมสร้างให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรแบบธรรมชาติอีกด้วย  ปัจจุบันมีสมาชิก 709 คน  (ปี 2562)

เที่ยวท้องถิ่น

กลุ่มชีววิถีได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 13  จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วและ ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)  สามารถทำรายได้สู่ชุมชนกว่า 60 ล้านบาท  ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ เพราะสินค้าทุกประเภทเน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณที่มาก  และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด และจำหน่ายในราคาไม่แพง  จึงมียอดการสั่งซื้อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กลุ่มมีตลาดที่แน่นอนและก่อเกิดรายได้ที่ยั่งยืน

เที่ยวท้องถิ่น

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชีววิถี

ตลาดในประเทศ  Tops Market  ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (เขียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ภูเก็ต สระบุรี ฯลฯ) ร้านตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพ 10 แห่ง  โรงแรมรีสอร์ทในจังหวัดน่านกว่า 30 แห่ง ตลาดออนไลน์ ได้แก่ เพจชีวาร์  , ไลน์@ .Shoppy ,Lazada , Tarad.com , AIS ฟาร์มสุข , Thailand Postmart ฯลฯ และยังรับทำ OEM แบรนด์ Gratitude , Alisa , Phatu , ชีววิถี (บริษัทเซนต์บิวตี้คอสเมติก)   จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

เที่ยวท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี  กลุ่มชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

130 . 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร 054684-79

 สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เที่ยวท้องถิ่น

ติดตามได้ที่นี่  OTOPNamkian และ การท่องเที่ยว NAMKIANSLOWLIFE

เที่ยวท้องถิ่น