3 ขั้นตอนรับสิทธิ์ “ชิม ช้อป ใช้” 1,000 บาท ให้นักเที่ยวท้องถิ่น 10 ล้านคนแรก

0
2192
เที่ยวท้องถิ่น life alocal

เที่ยวท้องถิ่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้วนั้น แบ่งเป็น 3 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพ (เดือน ส..- ..) ได้แก่ เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท, เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการฯ 500 เดือน/เดือน, เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรในบัตรสวัสดิการฯ 300 บาท/เดือน และพักชำระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้าน เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี


2.
มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภัยแล้ง (ใน 13 จังหวัดที่ประกาศภัยแล้ง) ได้แก่ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า ธ... เหลือร้อยละ 0.1%  ไม่เกิน 300,000 บาท 1 ปี, ขยายเวลาชำระหนี้ให้ลูกค้า ธ... เป็นเวลา 2 ปี, สินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาท/คน (เฉพาะปีแรก) และช่วยค่าปลูก (ชาวนา) ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่


3.
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว (27 .. – 30 ..62) ได้แก่ ชิมช้อปใช้ 1,000 บาทต่อคน ให้สิทธิ์ 10 ล้านคนแรก ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสามารถขอ Cashback ค่าท่องเที่ยวคืนได้ 15% (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท) โดยต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สำหรับนักเที่ยวท้องถิ่นที่สนใจอยากใช้สิทธิ์นี้บ้าง ลองทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

3 ขั้นตอนรับสิทธิ์ “ชิม ช้อป ใช้

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

1.ลงทะเบียนรับสิทธิ์
ลงผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) http://thai.tourismthailand.org
ต้องมีบัตรประชาชนอายุ 18 ปีขึ้น ไป ณ วันที่ลงทะเบียน
เลือกวันที่เดินทาง/จังหวัดที่ไปเที่ยว 1 จังหวัด (ต้องไม่ใช่ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตนเอง)
จำกัดเฉพาะ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น
ลงทะเบียนภายใน 23 .. – 15 .. 62

2.รอรับ SMS ยืนยัน
ไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากลงทะเบียน

3.ดาวน์โหลดแอปฯเป๋าตัง
ใช้บัญชี G-Wallet ในแอพสำหรับรับเงิน/เติมเงินใช้จ่าย
หลังได้รับ 1,000 แล้ว ต้องใช้เที่ยวในจังหวัดที่เลือกไว้ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน
ใช้สิทธิภายในช่วงวันที่ 27 .. – 30 .. 62

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

เที่ยวท้องถิ่น life alocal

ใช้จ่ายตามที่ลงทะเบียน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังได้รับ SMS ยืนยัน
ใช้จ่ายในร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่มีแอพฯ ถุงเงิน หรือ มีเครื่อง EDC เชื่อมกับธนาคารกรุงไทย
ลงทะเบียนได้ครั้งเดียวเท่านั้น!
จะถูกตัดสิทธิ์ หากไม่ใช้จ่ายตามเวลากำหนด
สำหรับกรณีรับ Cash Back สูงสุด 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) สำหรับการใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น (เช่น OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในตามทะเบียนบ้านตนเอง

เที่ยวท้องถิ่น